سرخط خبرها

مهدیس رحمانی نسب

مهدیس رحمانی

نویسنده

سامان قیامی ( اسامه قیامی )

سامان قیامی

بنیانگذار استارتاپ جرات زیستن

محقق توسعه فردی و روانشناسی